Säkerhetsdokument för Linköpings Långfärdsskridskoklubb.

Linköpings Långfärdsskridskoklubb, fortsättningsvis benämnt LLK, är en ideell förening med syfte att bedriva långfärdsskridskoåkning. Detta säkerhetsdokument har upprättats för att skapa bästa möjliga grund för att förutse och undvika fysisk och/eller psykisk skada för deltagare i av LLK anordnad tur. Vidare ska säkerhetsdokumentet klarlägga turledares ansvar och befogenheter samt åkares ansvar. Säkerhetsdokumentet utgör således grunden för LLK:s säkerhetsarbete.

Relaterade dokument:
Säkerhetsutrustning för åkare
Säkerhetsutrustning för ledare
Skadeanmälan

1. Definitioner.

I LLK säkerhetsdokument används följande begrepp:

2. Säkerhetsreglernas giltighet och innebörd.

2.1 För vem gäller LLK säkerhetsregler?

LLK säkerhetsregler skall gälla för samtliga deltagare i tur.

2.2 När gäller LLK säkerhetsregler?

LLK säkerhetsregler skall gälla vid deltagande i tur i åkgrupp 1 till och med 6.

Tur skall anses påbörjad då turledare med deltagande åkare påbörjar färd på isen fram till dess isen lämnas efter avslutad tur.

2.3 Vad innebär säkerhetsreglerna?

LLK:s säkerhetsregler innebär att turledare och åkare har gemensamt ansvar för egen och andras säkerhet under tur.

3. Turledare.

3.1 Turledares ansvar.

3.2. Turledares befogenheter och utrustning.

4. Åkare

5. Krav på antal deltagare för tur.

6. Åtgärder vid olyckshändelse.

6. Avsteg från LLK säkerhetsbestämmelser.

Avsteg från bestämmelserna i LLK säkerhetsdokument kan medges av LLK styrelse efter särskild prövning.

7. Åtgärder vid olyckshändelse.

Version December 2005