Flisdjupet och Valdemarsviken


Långfärdsskridskor i Östergötlands skärgård brukar betyda S:t Anna eller Gryt. I länets sydöstra hörn finns dock ytterligare några områden där visserligen skärgården är smalare men åkningen kan bli fin ändå. Inte många åker här, så det finns mycket att upptäcka.

Valdemarsviken är en imponerade sprickdal där omgivande berg bitvis höjer sig 40 meter över vattenytan. Man kan börja ända vid Strolången vid Ringarum och följa sprickdalen hela vägen ut i Östersjön. Från Flisdjupet ner till Kvädöfjärden är östgötaskärgården som smalast här övergår innerskärgårdslandskapet direkt till ytterskärgård och hav. Det finns flera gamla fisklägen och orörda barrskogsöar.

Kartor som täcker området är gröna kartor 8G Norrköping SO och 7H Loftahammar NV. Sjökort 622 är också bra att orientera efter.

Kommunikationer

Fyrudden (Gryt), Breviksnäs brygga eller Ekudden är lämpliga startpunkter för turer i ytterskärgården. Valdemarsvik är troligen den bästa startplatsen för turer på själva Valdemarsviken.

Turer

Valdemarsviken lägger sig i etapper utåt och kan ha ojämn iskvalité, varför man inte ofta åker här. En tur i detta område kan istället t ex handla om följa iskanten mellan Gryt och Ekudden.

Fågelskyddsområden som börjar gälla 1 februari:

Isläggning

De innersta delarna av Valdemarsviken lägger sig i stadium 7. Flisdjupet lägger sig i stadium 9.

De yttre delarna är direkt exponerade för öppet hav och får mycket sällan stabil is. Det kan vara svårt att hitta bra isar i detta område.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Valdemarsvik hette före 1700-talet Vammarsvik som kommer av viken vid Wagmare (omtalad 1383, maren innanför viken). Nära staden finns fornlämningar från stenåldern, bronsåldersrösen och ett stort järnåldersgravfält vid Folkets Park. Valdemarsvik har haft stor betydelse då den utgör en utmärkt hamn med en 5 m djup farled. Bl a skeppades mycket av södra Östergötlands bergsproduktion ut från Valdemarsvik. Staden är vackert insprängd mellan höga runda bergknallar, man har byggt husen där det gått att bygga. Många av de boende i Valdemarsvik har dålig TV-bild då mottagningsförhållandena i staden är den sämsta i Östergötland.

Mellan Krogsmåla och Strömmen korsas Valdemarsviken av en rullstensås som bildar en tröskel till viken. Vattendjupet är här endast några meter, medan den är 20 till 30 meter vid Valdemarsvik.

Stora Syltvik är en välbevarad by med bebyggelse huvudsakligen från 1800-talet. Samtliga hus är rödfärgade utom det största boningshuset som har gul oljefärg.

"Medan Jagh war herre till Fouglewijk
så var Jagh både mäcktig och rijk
Men sedan Jagh bleff konung i Svea
och Götha land
så wardt Jagh en arm och olyckelig man"


(Karl Knutsson Bonde)

Fogelvik har varit hemvist för många namnkunninga personer. Mest känd är Karl Knutsson Bonde, tre gånger kung i Sverige, som bodde här i början av 1400-talet. Det nuvarande slottet byggdes 1796 och har två flyglar. På en holme nordost om slottet ligger ett f d bibliotek från 1760-talet. 2 km sydost om nuvarande slottet finns ruinen efter det medeltida Fogelvik, omtalat första gången 1344. Platsen kallas Gamlegård och här finns flera ruiner och en vallgrav. Omgivningarna består lövskogar. Både skogen och stränderna är fågelrika, med bl a häckande stenknäck.

Stagelskär i norra delen av området är hög och brant och har hällmarker med grova och vridna tallar.

Norra delen av Melön har urskogsartad barrskog med bl a mycket grova och höga tallar. Östgötaskärgårdens största idegransbestånd finns på ön.

Huvudbyggnaden vid Breviksnäs säteri uppfördes kring sekelskiftet 1700. Flyglarna utgörs av en ditflyttad 1700-talsbyggnad samt en byggd 1939 i samma stil. Mejeri och affär har funnits här, men de är bostäder idag. Söder och öster om Breviksnäs finns ädellövskog och hagmarker.

Ekholmen, vid Halssundet längs farleden finns en byggnad som förr i tiden fungerade som krog.

Bokö har varit ett av de största fiskelägena i denna del av skärgården men idag bor bara ett fåtal familjer kvar. Den samlade bebyggelsen är till stor del från 1800-talet. Det finns hagmarker med ek och rik flora. Ön ingår i ett naturreservat som bildades 1973.

Björkskär har fiskeläge med den äldsta bevarade bebyggelsen i denna del av skärgården. Boningshusen är låga, som om de hukade sig för vinterns bistra stormar. På 1600-talet hade biskopen i Linköping fiske här. Senare under samma århundrade anlades ett stadigvarande fiskeläge på ön. Söderköping försökte upprätta en "skärgårdsfilial" för fisket genom få omvärlden att betrakta Björkskär som en köping. Det lyckades dock inte.

(Version 2.0)