Lindersfjärden, Sandfjärden och Orren


Innanför Norra och Södra Finnö ligger en intressant innerskärgård. Man åker inte ofta här eftersom S:t Annas och Gryts skärgårdar lägger sig ungefär samtidigt och lockar mer. Isförhållandena kan variera mycket i detta område.

Kartor som täcker området är grön karta 8H Arkösund SV samt den innersta delen av Gropviken på grön karta 8G Norrköping SO. Sjökort 622 täcker också området.

Kommunikationer

Tjärholm är en lämplig startplats för turer i detta område. Man kan även starta vid Trysilöt (se beskrivningen över S:t Annas skärgård). På Södra Finnö finns dock inga större bra parkeringsplatser.

Turer

En fin tur går från Tjärholm över Lindersfjärden till Sandfjärden. Vid Torpa går man över till Orren och via Finntarmen eller Getteröströmmen och Finnfjärden tar man sig tillbaka till Tjärholm. Isförhållandena kan variera väldigt mycket under denna tur.

Observera att det är landstigningsförbud hela året på norra delen av Väggö.

Isläggning

Gropviken lägger sig i etapper utåt. Den allra innersta delen fram till S:t Anna kyrka lägger sig samtidigt med Trännöfjärden i stadium 6. Sandfjärden lägger sig också vid denna tid. Lindersfjärden och Korsfjärden lägger sig samtidigt med S:t Annas mellanskärgård i stadium 8. Ofta kommer det snö mellan de olika isläggningsperioderna och isen kan blåsa upp så att det bildas vrakisbälten. Det är därför ofta som isförhållandena varierar mycket i området.

I Finntarmen är det svagt. Det är det också i Getteröströmmen mellan Ämtö/Ekö och Södra Finnö.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Korsnäs utgörs av den gamla prästgården i S:t Anna socken. Nuvarande manbyggnad är uppförd 1809 medan flygeln, den tidigare manbyggnaden, är från 1745. Flera ekonomibyggnader hör till gården. Byggnadsminne. Passdalsån som rinner ut vid Korsnäs är Östergötlands främsta lekområde för havsöring.

Gröholm finns ett urskogsartat bestånd av gamla, grova tallar.

Vid Svensmarö finns ett naturreservat sedan 1978 för att bevara de urskogsartade barrskogar och odlingslandskap som finns där. På Svensmarö finns hasselsnok.

Sandfjärden är en relativt stor havsvik som håller på att avskiljas från havet genom landhöjningen. Man har mätt salthalten i fjärden till något lägre än i Östersjön. Utsötningen av fjärden går långsamt då tillrinningen är långsam i förhållande till mängden vatten i viken. Landskapet kring fjärden är rikt varierat.

Engelholms herrgård är en välbevarad anläggning från barocken. Huvudbyggnaden är från sekelskiftet 1700 medan tegelflyglarna är från 1734. På en holme ligger ett orangeri från mitten av 1800-talet. Byggnadsminne. Invid herrgården ligger ett stort ekskogsområde.

Stora Marö långt inne i Dalsfjärden är bevuxen med ek och lind. Många av träden är mycket gamla och lindarna bär spår av hamling.

Vindbåsö sydost om Dalsfjärden består i sina södra delar av gammal granskog som delvis är urskogsartad. Övriga delarna består av hällmarker med tall, också de urskogsartade.

Fredriksnäs herrgård består av huvudbyggnad, orangeri, park och arbetarbostäder. Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende på 1780-talet.

Långholmen med flera omgivande öar är naturreservat sedan 1982. De är klippöar där det växer orörd tallskog. Vindfällen och torrakor förekommer.

På västra sidan av Stora Kavelskär finns urkalkstenshällar som är orangefärgade av vägglav.

Ämtös sydvästudde utgörs av en hög bergknalle. Längst ut på udden finns en halv, 1,3 meter bred och 0,75 meter djup jättegryta där löpstenen ligger kvar.

(Version 2.0)