Glan


"Glanhavet" är ett relativt stort område som gott och väl räcker för skridskoåkning en hel dag. Den är lättillgänglig och ligger centralt i länet. Efter första mildvädret efter isläggningen uppträder flera svåra vråkar. Detta tillsammans med stora till- och frånflöden gör att god vana vid isbedömning krävs.

Kartor som täcker sjön är gröna kartor 8G Norrköping NV och 9G Katrineholm SV samt blå kartor 84 Linköping och 94 Finspång.

Kommunikationer

Flera bussalternativ finns. Bussar passerar nära eller mycket nära sjön i öster (linjen mellan Norrköping och Finspång), i väster (bussar mellan Vånga och Norrköping samt mellan Finspång och Linköping) samt i söder (linjen mellan Skärblacka och Norrköping). Tåglinjen till Finspång, som gick väster om sjön, är nedlagd sedan länge.

Bilparkering finns vid Viuddens sommarstugeområde (max 8 bilar). Tag av gamla E4:an vid Borgs kyrka och följ skylten mot Eksund 3 och därefter mot Viudden 2 över järnvägen.

I Svärtinge finns parkering vid badplatsen samt i västra Svärtinge vid en vändplan. Norr om Svärtinge kan man svänga av mot sjön mittemot Kolstadbacken. Här kan 10 bilar parkera.

Man kan också parkera i sjöns sydvästra del, vid Hagnerydsviken. I nordöstra delen av Skärblacka, 500 meter öster om korsningen mellan Kimstadvägen och Skärblackavägen kör man in på Runslingan och därefter på Bäckstuguvägen. Vid slutet av Bäckstuguvägens västra skänkel når man sjön. Parkering för fem bilar.

200 meter öster om Dovernsund vid Finspångsåns utlopp i sjön finns parkering för ca 10 bilar vid en nedlagd badplats. Isen är oftast stabil härifrån och mot Horns udde.

Turer

Göra sjön Det naturliga är att satsa på att "göra sjön"; dvs åka stranden runt. Isens beskaffenhet kommer att bestämma hur lång turen blir och exakt var man åker. 4,5 mil är en vanlig siffra om man är noggrann med vikarna.

Rundtur från Finspång Isvana finspångsbor kan göra en intressant rundtur över Skuten, Dovern, Glan, Åmlången och Gron. Samtliga sjöar har relativt stark genomströmning av vatten och flera svåra passager finns, varför turen endast kan rekommenderas för isvant folk med ögonen på skaft. 3 mil.

Fina rastplatser är Kyrkgaveln och Horns udde. Det är mödan värt att klättra upp på förkastningsbranten i norr. Vid klar sikt och då hela sjön inte ligger har man en storslagen utsikt över islandskapet på sjön.

Isläggning

Glan lägger sig relativt sent, i stadium 6. Den är således senare än Roxen. En tumregel är att den inte brukar lägga sig förrän Svängbågen fått runt 10 cm is.

Flera större till- och frånflöden finns. Vid Ribbingsholm ligger Motala Ströms tillflöde och i nordväst finns Finspångsåns tillflöde. I Ysundaviken finns tre tillflöden; Ysundaån, från Näfssjön i norr och från Skrän i söder. Vid de större tillflödena får man vara på sin vakt långt ut i sjön. I sydost ligger sjöns frånflöde i Motala Ström.

Efter första mildvädret efter isläggningen uppträder alltid stora råkar. Den mest svårforcerade löper från Horns udde och söderut. Udden vid Ryssnäs är centrum för flera råkar, ofta passerbara genom att smyga längs stranden. Vid Kyrkogaveln löper också flera råkar in.

Sjön är grund ca 400 meter norr om Hagnerydsviken med ett djup på fem meter. Här är det ofta svagt.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: ?
93/94: ?
94/95: ?

Sevärdheter

Kring Svärtinge gård finns lämningar som visar på 2.000-årig kulturhistoria, bl a en förhistorisk åker och järnåldersgravar. Norr om gården, ut mot Bonäsudden finns en slåtteräng där slåtter återupptogs 1992. Herrgården, som är från 1700-talet, ägs av Norrköpings kommun och ingår i en restaurering av kulturlandskapet i omgivningen.

Ryssnäset heter så för att man här stoppade ryssarna under rysshärjningarna 1719.

Ysunda gård är från den tid då järnbruk drevs här. Nuvarande karaktär är från en ombyggnad 1845. Väster om gården finns hagmarker och en granurskog.

Mo udde söder om Mogård består av lämningar från den s k mellansvenska israndzonen. Mo udde är en komplex geologisk formation med isälvsmaterial, morän och svallsediment. Formationens mäktighet är 15 meter.

Den vita huvudbyggnaden vid Ribbingsholms slott är uppfört 1809 i två våningar i empirestil.

Den lilla udden inne i en vik väster om Nyckelhammaren består av vacker hagmark med ek och björk.

Hagneryd är en typisk sekelskiftesvilla med torn om tre våningar. Det är ett f d kronofogdeboställe.

Kring Vi finns talrika fornlämningar, troligen från yngre järnåldern. Huvudbyggnaden vid gården uppfördes ursprungligen 1681 med har sin nuvarande karaktär från ombyggnad 1910.

Mer om Glan

Hela norra stranden utgörs av den förkastningsbrant som skiljer norra Östergötlands skogsområden från Östgötaslätten. Väster om Glan, väster och norr om Vånga kyrka ligger den berömda Vångakilen, där två förkastningar möts i en spetsig vinkel. Vångakilen är en mycket framträdande landskapsform och ett klassiskt exempel inom svensk geovetenskap.

Namnet "Glan" betyder "den glänsande". Sjön är näringsrik och siktdjupet är ringa. Vintertid märker man detta på att isen ser grön ut.

Väster om Glan finns kalk i berggrunden, som förmodligen brutits sedan medeltiden. Kalken har främst använts vid järnframställning i Finspång och Vånga. Man har också brutit marmor och svavelkis. Brytningen upphörde på 1960-talet. I området finns också ett par korta karstgrottor. Sätragruvan med ett djupt dagbrott och rester av gruvbyggnader är iordningställd för turister. Här bröt man svavelkis fram till sekelskiftet 1900.

Strax norr om Restad ligger Veteklint, 125 m ö h. På toppen finns rester från en vårdkase. Under ofred vidarefordrades signaler från Torsvik vid Kvillinge kyrka på andra sidan sjön vidare inåt landet.

Från sjön ser man i sydväst MoDo:s pappersbruk i Skärblacka med gråvit rök bolmande ur skorstenarna. Har man tur slipper man lukten, som sprids med vinden vida omkring. MoDo planerar för en modern rökreningsanläggning som förhoppningsvis skall mildra denna olägenhet.

Vid Leonardsberg, Motala ströms utlopp ur Glan, finns ett levande bronsålderslandskap. Den stora koncentrationen av hällristningar i närheten tyder på att detta var ett omtyckt område vid denna tid, kanske en central kultplats. Hällristningar var religiösa uttryck; böner om fruktbarhet och gröda. Området kring Leonardsberg-Ekenberg-Skälv rymmer så mycket som 125 lokaler om 320 ristade ytor med sammanlagt 3 800 figurer. De mest berömda hällristningarna finns annars vid Himmelstalund inne i Norrköping. Här finns 2 lokaler med totalt 57 ristningsytor om drygt 1 600 figurer. Tillsammans utgör dessa områden det figurrikaste i Norden. Området rymmer även lämningar från järnåldern. Ringstaholms borgruin i en holme i strömmen är från medeltiden. Sammantaget blir detta en unik kulturbygd med kontinuerlig byggnadstradition från bronsålder till nutid.

Vid Leonardsberg finns också märkliga 1-2 dm djupa och 5-15 m långa räfflor i berget som den senaste inlandsisen lämnat efter sig. Inlandsisen, precis som dagens glaciärer, rörde på sig och hyvlade ner landskapet. Av stenar som låg inbäddade under isen bildades dessa isräfflor. Betydligt mindre räfflor, någon millimeter djupa, finns att beskåda på runda hällar i skärgården. Leonardsberg är sommartid fågelrikt med bl.a. häckande skedand, småfläckig sumphöna och brun kärrhök.

(Version 2.0)