Södra Åsunden och Björkern


Sjöarna ligger på norra kanten av sydsvenska höglandet. Här kan man göra mycket fina turer med vackra, storkulliga omgivningar som för tanken till Norrland. Södra Åsunden har ojämn isläggning och det kan vara ett äventyr att ta sig fram på olika isområden på sjön.

Kartor som täcker sjöarna är gröna kartor 7F Tranås NO, 7G Västervik NV och SV samt blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Det finns flera busslinjer som går på vägarna runt sjöarna. För många av dessa är dock turschemat tyvärr alltför glest. Att åka buss från Horn eller Hycklinge till Kisa och vidare mot Linköping är dock ingen omöjlighet.

Det finns en utmärkt parkering väster om Råsöbro där man är nära de senaste delarna av sjön. Det finns en mindre parkeringsficka längs sjön öster om Oppeby kyrka där man når de tidigare delarna av sjön. Det finns även en parkeringsficka mellan Råsöbro och Oppeby. Björkfors och Hycklinge är andra möjliga startpunkter.

Turer

Södra Åsundens ojämna isläggning bestämmer var turerna kan gå. I det tidigaste läget får man hålla sig öster om Kölvö-Bjuggö samt på Björkern. Senare kan man göra längre turer över större delar av sjön. Ibland kan man åka runt sjön även om de centrala delarna inte ligger.

Det finns många fina fikaplatser på öarna i Södra Åsunden. Gumhems skeppssättning kan bli en annan fin fikaplats.

Avstånd i sjön

Isläggning

Björkern lägger sig i stadium 4.

Södra Åsunden lägger sig ganska ojämnt. I norr lägger sig Björkfors- och Oppebyvikarna öster om Kölvö-Bjuggö först, i stadium 5. Sedan lägger sig området norr om Granö samt en smal remsa längs stranden söder om Råsöbro ungefär i stadium 6. Sist, i stadium 7, lägger sig de centrala delarna. De södra delarna lägger sig ungefär samtidigt med Björkfors- och Oppebyvikarna. De centrala delarna är mycket djupa, med maxdjup på 62 meter. När isen lägger sig här blir det ofta tvångsfruset (om det inte är riktigt kallt) och går snabbt upp igen.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: Nästan helt 16 december
90/91: 27 januari (öppet i mitten, gick att åka runt sjön)
91/92: ?
92/93: ?
93/94: NO delen före 29 januari. Hela sjön före 6 februari.
94/95: Centrala delarna aldrig bäriga.
95/96: Hela sjön 25 december.

Sevärdheter

Nära sjön, rakt öster om den ålderdomliga byn Killingevid, finns flera fina branter samt några grottor med 5-10 meters längd i ett storstenigt parti. Grottorna kallas för Grottorna vid Killingevid. En ligger alldeles vid strandkanten.

Långebro är liksom Killingevid en by som behållit sin ålderdomliga prägel. Manbyggnaderna är från början och mitten av 1800-talet.

Horn är en litet samhälle med flera småindustrier. Kyrkan byggdes 1755 och i närheten ligger den f d sockenstugan från ca 1865 och den gamla skolan från ca 1890. På vardera sidan av Stångåns utlopp finns gravfält från yngre järnåldern. Nära kyrkan i Horn bodde den riksbekanta "Kisamor" eller "Frun i Horn" (Maria Jansson) som under början av 1800-talet utövade läkarpraktik med beprövade mediciner. 1825 fick hon av Sundhetcollegium tillstånd att fortsätta sin verksamhet trots att hon inte hade formell medicinsk utbildning.

I området kring udden vid Ekeby - Hornsberg finns tecken på odlingar från äldre järnåldern. Här låg även Horns gamla kyrka. Hornsberg är ett säteri med tidstypisk mangård från 1860. Ekeby är f d kommunisterboställe till Horns gamla kyrka.

I Hycklinge finns en kyrka från 1792 som uppfördes på samma plats som en medeltida kyrka. Vid kyrkan finns den f d sockenstugan från ca sekelskiftet 1800. Denna har även använts som skola.

Vid Gumhem finns en av Östergötlands vackraste gravsättningar från järnåldern med gravhögar och en skeppssättning med 21 stenar. Skeppssättningar är relativt ovanliga i Östergötland och denna härrör troligen från yngre järnåldern. Här finns också en domarring bestående av 9 stenar i cirkel. De ligger vackert placerade nära sjöstranden. I sjön i närheten av gravsättningen försvann en tyskägd amfibiebil i djupet med nära dödlig utgång för ägaren för några tiotal år sedan.

Manbyggnaden på Frössviks säteri är en karolinsk envåningsbyggnad. De övriga manbyggnaderna på säteriet är från 1800-talets senare del.

Kyrkan i Oppeby är från 1760. I området finns några märkliga gravanläggningar från äldre järnålder samt ett typiskt bygravfält från yngre järnålder.

Utdala är en större gård uppförd i tidstypisk stil från 1900-talets början

Björkern

Ävjeboda, alldeles norr om Björkfors, är en traditionell by från 1800-talets andra hälft. Klockarebostället, en enkelstuga, är något äldre. Det omgivande kulturlandskapet har en ålderdomlig prägel.

Väster om Björkesbo finns en märklig grusformation med s k dödisgropar, avloppsrännor och klapperstensfält. Grusformationens överyta är platåliknande.

Vid Drabo i SO änden av Björkern finns rester av en f d hälsobrunn. Brunnen var i bruk under åren 1871-1888. Det mesta av denna är ruiner idag men paviljongen med själva brunnen finns kvar. En skylt förtäljer "Drick högst 2 glas". Sommartid finns här ett trevligt kafé.

Mer om Södra Åsunden och Björkern

I Södra Åsunden finns ett 40-tal öar med blandad karaktär. På Bjuggö utanför Oppeby bedrivs jordbruk medan bete bedrivs på Gårdö, Skällersnäs och Bjuggö utanför Hycklinge. Bodaön är en kontrast till dessa; en brant klippö med gammal barrskog.

Åsunden har tidigare varit en mycket viktig kommunikationsled. T ex hade Horn och Hycklinge inga egentliga vagnvägar förrän i slutet av 1700-talet.

(Version 2.0)