Mellersta Sommen


Området norr om Torpön tillhör de tidigaste att lägga sig i hela Sommen. Missa inte den enorma branten på östra delen av Svalön; en stor sevärdhet!

Asbyfjärden och Torpasjön är trevliga delar av sjön. Området utnyttjas flitigt av långfärdsåkare boende söder om sjön, t ex Eksjö och Jönköping.

Kartor som täcker denna del av sjön är grön kartor 7F Tranås NV och SV samt blå karta 74 Kisa.

Kommunikationer

Området kan endast nås med bil. Kommer man norrifrån kan man antingen åka till norra färjeläget norr om Torpön eller till vägen mellan Boxholm och Malexander. I båda fallen är det dåligt med parkeringar och man får leta efter enstaka platser. Dessutom brukar de bästa platserna ofta vara upptagna av morgonpigga pimplare.

Om man kommer söderifrån så finns en bra parkeringsplats på Torpön, 500 norr om bron till ön. Man kan även starta längst in i Asbyfjärden vid Asby ångbåtsbrygga (vid bilvägens slut) där det finns gott om parkeringar. Torpa kyrka kan vara en annan möjlighet. Vill man direkt till området norr om Torpön kan man parkera vid södra färjeläget på norra delen av Torpön.

Observera att färjan norr om Torpön inte går på vintern.

Turer

Norr om Torpön. Turer här blir gärna av skärgårdskaraktär; isen bestämmer och det är lite av ett äventyr att ta sig fram. Området direkt norr om Torpön och viken norr om Oxelön lägger sig ungefär samtidigt medan området kring Oxelön är något senare. Isläget nordväst om Oxelön kommer att bestämma ifall man på skridskor kan ta sig mellan områdena. Från området direkt norr om Torpön letar man sig gärna österut så långt isen räcker. Här är isen varierande med tunna och tjocka områden om vartannat. Ibland kan man leta sig ner till Asbyfjärden. Om detta går kan det eventuellt vara möjligt att åka Torpön runt (se nedan). Det är inte ovanligt att man kan starta vid Asbyfjärden och komma till detta område.

Torpön runt Asbyfjärden är den näst sista biten i pusslet Torpön runt. Ibland kan det bli nödvändigt att gå förbi den del som gränsar mot Tranåssjön som är senare än Asbyfjärden. Det finns flera vägar som går över ön i nordsydlig riktning. 25 km är det runt ön kortaste vägen.

Isläggning

Området norr om Torpön lägger sig tidigt i förhållande till andra delar av Sommen, i stadium 5. En iskant ligger ofta någonstans på vägen ut mot Haröarna eftersom dessa delar är betydligt senare att lägga sig. Iskanten brukar ligga mellan Torkelsön och Oxelön.

Branterna på östra sidan av Svalön i Sommen är magnifika. Att stå under det 40 meter höga stupen känns som att vara inne i en stor katedral. KV

Det brukar vara tunt i sundet till Tranåssjön där färjan går eftersom det är som smalast här. Om man försöker ta sig över brukar det vara bästa att åka i mitten av sundet. Kommer man över till området väster om färjan brukar inte isen räcka så länge här. Tranåssjön lägger sig i stadium 7.

Torpasjön och Asbyfjärden lägger sig i stadium 6. Asbyfjärden har jämnare och bättre isförhållanden än Norra Vifjärden eftersom den är mindre och inte lika utsatt för vind.

I "Sommens hjärta", fjärden nordväst om Asby udde, är isen ofta svårbedömd. Stora områden med omväxlande tunnare och tjockare is ligger om vartannat.

85/86: ?
86/87: ?
87/88: ?
88/89: ?
89/90: ?
90/91: ?
91/92: ?
92/93: Norr om Torpön: före 10 januari
93/94: ?
94/95: ?
95/96: ?

Sevärdheter

Norr om Torpön

Somvik är omnämnt redan 1368. Det var tidigare en befäst borg med vatten på tre sidor och vallgrav mot land. Den gamla huvudbyggnaden på gården revs 1899. Nuvarande ägare är Boxholms AB. Nära Somvik finns Sveriges nordligaste lokal för stor sandlilja. Den finns här i rikliga mängder. Närmast återfinns stor sandlilja på Öland.

Huvudbyggnaden vid Stjärnesands säteri har fått sin prägel från tiden kring 1810-1820. 1961 köptes säteriet av Sven Stolpe. Omgivningen består av lövträdsbevuxna, steniga hagmarker och öppna åkrar.

Kring Bjälnäs finns ett vackert odlingslandskap med rösade åkrar, ängs- och hagmarker.

På östra sidan Kungsön finns en grottliknande bildning kallad Kungsspiseln. Det är en 5 meter hög och 4 meter bred fyrkantig nisch in liten bit in i berget. Den är gömd av en gles trädridå. Skogen på ön är urskogsliknande tallskog. Ön är uppbyggd av ögongranit.

Branten på Svalön är utan tvekan Sommens mest imponerade. Den finns på öns östsida och är en i det närmaste 40 meter hög grå lodrät urbergsbrant målad med gula lavaområden. Den består av massor med profiler och småtak. Att stå på skridskor nedanför branten och blicka uppåt gör att man känner sig som inne i en mäktig katedral.

På udden vid Sjöarp på Torpön finns ett ovanligt stort lövskogsområde kallat Svensbo lövskog. Ek dominerar men ask, alm, lind och lönn förekommer också. Området närmast Sommen är blockrikt. Centralt på Torpön, kring Lövåsa och Boda utbreder sig en kulturbygd med hagmarker, lövängar och åkrar. På en udde nära färjeläget på Torpön finns Carl Johans ankare uppställt. Carl Johan var en ångbåt (se allmänna beskrivningen över Sommen).

Torpasjön

Bodaberget har en imponerade bergsbrant vid sjön. Från berget skjuter det ut en karaktäristisk näsa. Under näsan finns ett grottliknande hålrum, kallat Näsgrottan i Bodaberget. Från bergets topp är det vacker utsikt. Här hade man under åren 1919-1923 enorma hembygdsfester med runt 5 000 besökare.

Hovetorp har manbyggnader från både 1600-, 1700- och 1800-talet. Gården har haft säteriprivilegier.

Bianäset finns en faluröd ryggåsstuga med ursprunglig prägel.

Torpa har en märklig kyrka som under 1400-talet byggdes kring en timrad 1200-talskyrka. På vinden finns 1400-talsmålningar bevarade. Krucifixet är från 1200-talskyrkan. Samhället Torpa låg förr vid ett viktigt möte mellan land- och vattenvägar. 1627-1801 hölls här stora marknader sydväst om kyrkan. Dessa marknader flyttades sedan till Österbymo. I området finns lämningar från yngre järnålder och bronsålder. Naturen kring Torpa och söderut mot Toppekulla består av natursköna ängs- och hagmarker.

Vid Torpa ligger Solviken som var pensionat under åren 1908 - 1950. Senare blev det vårdanstalt för alkoholmissbrukare.

Vid Dragsnäs kallades den första bron "Braskens bro" och lär ha byggts av biskop Hans Brask i Linköping. Äldre handlingar talar om "ridspänger" som har funnits här. Den nuvarande bron är uppförd 1950.

Asbyfjärden

Brevik tillhör Tranås kommun och utnyttjas som fritidsområde. Omgivningen består av ängs- och hagmarker. Söder om gården, på Madberget, ligger den s k "Borgen" som troligen är en medeltida försvarsanläggning. Breviks manbyggnad är uppförd 1899. Den knuttimrade loftboden som utgör flygelbyggnad är troligen uppförd 1814.

Torpöns naturreservat (bildat 1970) ligger på öns sydöstra spets. Strandområdet består av tallbevuxen skog och lavbevuxna hällar. Största delen av reservatet består av vatten.

Längs Asbyfjärdens västsidan mellan Dragsnäs och Droppan löper en ovanligt välutbildad rullstensås. Åsen är skarpt markerad och bevuxen med barrskog. Hulta holme i sjön är uppbyggd av grus och sand.

Från hela Ydre kom man till Dr Johan Axel Hvitfelts sjukvårdsinrättning på Aspa gård. Den var i bruk ända till han dog 1801, 76 år gammal. Hans apotek finns nu på hembygdsgården i Tranås. Mangården är uppförd på 1700-talets andra hälft. Sjukstugan var inhyst i den byggnad som flankerar manbyggnaden åt sjösidan. Man kan idag tycka att det är ett underligt ställe bedriva en sjukvårdsinrättning på, men förr var vattnet en viktig kommunikationsled och närheten till Sommen gjorde detta till en utmärkt plats. Faktum är att gården inte fick bilväg förrän 1953.

Längst in i Asbyfjärden ligger Hulu. Här finns mäktiga bergsformationer med en lodrät bergvägg med överhängande block. Vid gården har det legat ett färgeri och en pottaskfabrik. Kraften tog man från bäcken.

(Version 2.0)