Isprediktorns tillkomst


Att prediktera isens tjocklek utifrån enbart fysikaliska samband är svårt. Denna isprediktor bygger på flera empiriska samband, där mätdata har jämförts över flera år för att finna de rätta sambanden.

Prediktorn bygger helt på de formler och diagram som finns i Sjöisars beroende av väder, vind, snö och vatten av S Fremling SMHI 1977. De diagram som ingår i skriften är modellerade med matematiska formler. Dessa formler har inget värde utanför de gränser där prediktorn tillåts att räkna. Det är därför viktigt att man först studerar prediktorns validitetsområde innan man drar några större slutsatser.

Syftet

Tanken med detta verktyg är att vara ett hjälpmedel då man vill uppskatta när en is kan bli säkert åkbar. Kanske kan man undvika en onödig bilresa eller kanske kan man åka en dag tidigare än andra om man på rätt sätt utnyttjar isprediktorn.

VARNING!

Ett matematiskt hjälpmedel för att förutsäga isens tjocklek får aldrig leda till mindre uppmärksamhet på isens bärförmåga vid själva åkningen. Den kan bara vara ett stöd till huruvida det är troligt att kunna åka på en viss sjö under vissa betingelser eller inte. All slutsats ehuru det är åkbart eller inte kräver stor erfarenhet av sjöisars bärighet, och måste avgöras på plats.

Litteratur

Peter Dahlén och Morgan Filipsson, i LLK, har gjort det mesta av arbetet. Kommentarer, förslag på förbättringar och frågor mottages tacksamt.